GEBEDENSUFI MOVEMENT BELGIUM
EN / FR / NL
ONTHAAL OVER ONS TEXTEN INFORMATIE VIDEOHAZRAT INAYAT KHAN Liefde, Harmonie en Schoonheid Hoe brengen de woorden ‘Liefde, harmonie en Schoonheid’ het hart van iedereen die ze hoort in verruking! Men kan zich afvragen wat het kan zijn in deze woorden dat in staat is zo’n natuurlijke aantrekkingskracht uit te oefenen op de menselijke ziel. Het antwoord is, dat als er iets is in het leven dat spreekt tot de menselijke ziel , het wel liefde en schoonheid zijn. En als je vraagt: “En wat is er verder nog?” Dan is het antwoord: “verder is er niks!” En waarom is dat zo? Dat komt omdat het de diepste grond van het leven is. Liefde is de natuurlijke eigenschap van het leven, en Harmonie is het middel waardoor het leven zijn doel bereikt. Het ontbreken van deze drie voert tot vernietiging van het leven. Wanneer we nadenken over deze hele schepping moeten we wel inzien dat het doel daarvan is uitdrukking te geven aan een ideaal van liefde, harmonie en schoonheid. Liefde zou zichzelf niet hebben kunnen openbaren als er niets was om lief te hebben, ogen zouden niets hebben kunnen zien als er niets was om te zien. Wat zou liefde hebben kunnen doen als er geen schoonheid was? De liefde zou gezwegen hebben. Men kan pas zeggen dat liefde bestaat wanneer die vanuit de stilte tot uitdrukking is gekomen. Nu komt de vraag: “ Waardoor is schoonheid volbracht?” Het antwoord is dat het de liefde is die schoonheid heeft voortgebracht. Als een soefi u “ Geliefden van God” noemt, dan heeft hij dit denkbeeld voor ogen. Al wat God heeft geschapen, dat heeft Hij geschapen vanuit Zijn liefde. Hij heeft het geschapen om het lief te hebben, en daarom is al wat Hij heeft geschapen, en zijn al Zijn schepselen Zijn geliefden. Wij menselijke wezens hebben onze vooroordelen; wij houden van de een en niet van de ander; we denken dat de een onze achting waar is, en minachten een ander, maar voor God zijn alle mensen gelijk; zij zijn Zijn schepping. Het is hetzelfde alsof een dichter zou merken dat een klein stukje papier, waarop zijn lied was geschreven, was weggegooid of verloren geraakt omdat men er een lage dunk van had. Hoe zou hij kunnen zingen zonder stem? Zo is het ook met de Schepper. Hij kan niet blij zijn als men een lage dunk heeft van Zijn kleine blaadjes papier. (Fragment uit Hazrat Inayat Khan, “Een Oosterse Rozentuin”, Londen, 1920) Soefisme en Economie “De beste actie is harmonie te beschouwen als het eerste principe om in acht te nemen; in alle situaties en omstandigheden te proberen in harmonie te zijn met je medeschepselen. Dat is makkelijk gezegd, maar buitengewoon moeilijk om na te leven; het is niet altijd makkelijk om harmonie te scheppen” (Het innerlijk leven, H.I.K.) . Harmonie geeft de ziel geluk, want ze geeft uiting aan de fundamentele eenheid van de schepping, die ook de natuur van de ziel is. In harmonie komen verschillende mensen, verschillende handelingen bij elkaar en scheppen schoonheid, net zoals de verschillende tonen in een symfonie samen een mooie melodie maken. Ons hart, dat de diepte van onze psyche is en het dichtst bij de ziel staat, is erg gevoelig voor deze harmonie. Als het niet gesloten en koud is, als het ontwaakt is, voelt het onmiddellijk elke verstoring van de harmonie. Een dergelijke verstoring is pijnlijk en maakt het hart onzuiver. Het is als stof op de spiegel van het hart. Het hart kan zijn werk alleen goed doen in het innerlijk leven als het ontwaakt is, diep kan voelen, zuiver is, en vrij van giftige, negatieve gevoelens en uiterlijke banden, zodat het zich helemaal op God kan richten en als een volmaakt spiegel het Goddelijke Licht en de Goddelijke Liefde kan weerspiegelen. Om de goede omstandigheden voor het innerlijke leven te scheppen moet het ideaal in het uiterlijke leven dus zijn harmonie te scheppen en in stand te houden. Daarvoor moten we luisteren naar de mensen om ons heen, proberen hun gedachten en gevoelens te begrijpen en onze woorden en handelingen zo aan te passen dat er harmonie ontstaat. We zouden moeten leven zoals een musicus die zijn instrument zo afstemt en bespeelt dat het in harmonie is met de instrumenten van de andere musici in het orkest. Dat betekent consideratie en tact, verfijning en geduld. We moeten ook leren weerstand te bieden aan verstorende invloeden waar we in het leven mee te maken krijgen. Er niet aan toe te geven, en er ons niet te veel door te laten beïnvloeden. En we moeten leren te vergeten, mensen die ons pijn hebben gedaan te vergeven.. Liefdevolle vergeving is als reinigend water: het zuivert de spiegel van het hart. (Fragment uit Soefisme en Economie, H.J. Witteveen , Deventer, 2001 ) JELALLUDIN RUMI (1207-1273) Wees waanzinnig Laat huis en haard aan de verstandige De verliefde bezit enkel de waanzin Word waanzinnig, waanzinnig En als je binnenste vuur zich openbaart, Wees de vlinder en weet je weg Laat het huis te gronde gaan Word een vreemdeling van jezelf En dan? Kom dan bij het gezelschap der verliefden Laat de adem samen zingen, Zodat het hart zich reinigt van elke wrok En dan? Tover dan je verlangen naar wijn, Bij het bedienen van de dorstigen Je moet leven schenken Om de eeuwigheid waard te zijn Want als je het gezelschap der beschonkenen zoekt Moet je dronken op pad En dan? Als je ziel zich van het lichaam scheidt en de hemel zoekt, laat dan je aanblik de aarde schemeren Word dan de sterveling die eeuwig is Word niets Bevrijd van het zelf, Zoals een verliefde -door liefde getroffen- behoort te zijn En dan? Word dan een legende Laat huis en haard aan de verstandige Word waanzinnig waanzinnig (Vertaling is van S. Nekuee)
* Plafond in Taj Mahal ( 1622-1653)